Beautiful posters featuring kupu hou relating to wai māori, fresh water.