Ka āhei tā mātou tautapa ki ngā wāhanga maha?

Ka āhei tō tono i tō tautapa ki ngā wāhanga katoa e hāngai ana! Ka mutu, e āki ana mātou kia pērā koe.