Ko tēhea o ngā reo ā-iwi te reo Māori tino tika?

Answer

E whai mana ana ngā reo ā-iwi katoa. Me whakapā atu ki te/ngā iwi, ki te/ngā hapū o te rohe, mā rātou koe e ārahi ki ngā mātauranga ā-rohe e tika ana.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.