Te Tāhuhu o te Mātauranga

E mōhio ana a Te Tāhuhu o te Mātauranga ki te hiranga o te "whakatipu i te reo Māori mā ngā mahi mātauranga, me te whakatipu i te mātauranga mā roto mai i te reo, hei tiaki, hei whakatairanga i te reo Māori mō te āpōpō".

Error - unknown module_layout - did parent page slug change? page.slug == ministry_of_education_sponsor_2024 - page.type_slug == blog_post - page.parent.slug == nga_tohu_2024_sponsors_carousel - page.parent.type_slug == blog